INFO

Het proces

OZO
Ontwikkelen Zonder Ontwikkelaar

Het proces, dat M3 voor ogen staat, beoogt een transparante en verifieerbare ontwikkelingsstrategie te zijn. Alle offertes en uitvragen zijn zichtbaar. Daardoor krijgt de gemeente een direct zicht op de financiële kant van het project. De gemeente stuurt in een mate die haar goed uitkomt. M3 adviseert, tekent en rekent.

  • Het eerste gesprek
  • In een eerste gesprek komen de eisen en wensen van de gemeente op tafel. Die hebben vaak betrekking op doelgroepenbeleid, duurzaamheid, financiën, planning, etc. De gemeente en MIII maken een afspraak over hun gezamenlijkheid. De gemeente wil haar eisen en wensen ingewilligd zien, MIII organiseert het geheel en draagt het risico.
  • Eerste grove schets
  • MIII consulteert een plaatselijke makelaar en bevraagt deze naar de opbrengsten van de beoogde woningen. Een kostendeskundige maakt een grove inschatting van de kosten. Daaruit volgt een stichtingskostenraming. MIII presenteert de raming en adviseert de gemeente die de mogelijkheid heeft te sturen en de richting te bepalen. Na goedkeuring volgt de volgende stap. De gemeente krijgt het voorlopig ontwerp voorgelegd. Bij een positieve beoordeling volgt een toets op welstand en het bestemmingsplan. Ook nu weer worden opbrengsten en kosten becijferd. Als de gemeente tevreden is volgt de volgende stap in het proces. Zo niet, wordt er net zo lang geschaafd tot de gemeente tevreden is. Daarna volgt de technische uitwerking van het plan. Dat wordt vervolgens opnieuw voorgelegd aan de gemeente en aanbesteedt aan vier aannemers.
  • Juiste afwikkeling
  • De gemeente, de aannemer en MIII sluiten een overeenkomst. Na de aanbesteding gaan de woningen in de verkoop. De makelaars verkopen de woningen. Wanneer 70 procent van de woningen is verkocht, start de aannemer met de bouw. Het risico van de onverkochte woningen is in de uitvraag meegenomen. Resultaat: een mooi project met tevreden kopers en een tevreden gemeente.