OZO

Het stappenplan

M3 en de gemeente komen overeen dat M3 dit traject op eigen risico ingaat en haar werk op eigen risico zal blijven doen. De gemeente kan de samenwerking naar eigen goeddunken stop zetten zonder daar verantwoording naar M3 toe te hoeven afleggen. M3 zal dan geen kosten in rekening brengen.

Fase 1:

  • 1 week M3 produceert het startdocument met daarin een beschrijving van de eisen en wensen van de gemeente. Het document beschrijft de volgende zaken: - de eisen die voortkomen uit het bestemmingsplan. De hoogte, bebouwingsmaten en mogelijke eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit; - tekeningen met maatvoering van de kavel; - benoeming van de doelgroep; - Het beoogde programma van de woningen, de oppervlakte en het aantal kamers; - de beoogde prijsklasse; - beoogde grondprijs; - gemeente legt het grondcontract ter beoordeling (kan eventueel later); - advisering of oplegging van de beoogde co-makers. Aannemers, makelaars, etc.; - andere eisen en wensen aangaande de woning; - advies makelaar.

Fase 2

  • 2 weken Met het startdocument als onderlegger produceert M3 een massastudie en een stedenbouwkundige tekening met de daarbij behorende stichtingskostenraming, waarin de gevraagde grond en vraagprijs als uitgangspunt worden genomen. Met deze gegevens doet M3 een aanname van de bouwkosten die ook in de stichtingskosten worden opgenomen. Deze uitgangspunten worden voorgelegd aan een plaatselijke makelaar. Indien de stichtingskosten en het advies van de makelaar positief uitvallen, wordt het geheel voorgedragen aan de gemeente om de volgende fase in te kunnen. Indien een van de onderdelen niet positief uitvalt, wordt aan de parameters gesleuteld totdat dit alsnog een positief resultaat oplevert. Dit laatste kan een vertraging van twee weken opleveren.

Fase 3

  • 3 weken M3 maakt een ontwerp met het startdocument en de stichtingskostenraming als uitgangspunt. Het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd aan de gemeente.

Fase 4

  • 2 weken De gemeente toetst of het plan voldoet aan haar wensen en eisen. Ook wordt en het plan aan welstand voorgelegd. Mocht het niet aan de eisen van beide voldoen, kan dit twee weken vertraging met zich meebrengen. Middels een woonworkshop worden de omwonende, stakeholders en de mogelijke geïnterneerde geïnformeerd. Deze woonworkshop heeft tot doel om informatie op te halen om zo mogelijk het plan te verbeteren.

Fase 5

  • 3 weken M3 maakt het plan aanbesteding gereed en maakt samen met de gemeente een profielschets van de te selecteren aannemer. De gemeente en M3 maken een selectie van aan te schrijven aannemers. De gemeente krijgt van M3 de aanbestedingsstukken ter goedkeuring. Mogelijk wordt er nog een tweede woonworkshop gehouden om nogmaals informatie op te halen.

Fase 6

  • 4 weken Prijsvorming en gunning M3 gaat een samenwerkingsovereenkomst met de geselecteerde aannemer. Verkooptekeningen, brochures, flyers en advertenties worden geproduceerd.

Fase 7

  • 1 week Tekenen van overeenkomsten waaronder de grondovereenkomst. Gemeente toetst het plan voor het in verkoop gaat.

Fase 8

  • 20 weken Verkoop en kopersbegeleiding. In dit traject melden de gegadigden zich, vervolgens werkt M3 de woning naar hun wens uit. Bouwaanvraag. Tekenen van koopontwikkelings- en aannemingsovereenkomsten.

Fase 9

  • 1 week Gemeente toetst het plan of het voldoet aan de uitgangspunten voor de bouw start. Bouwen en opleveren.